II. תעסוקה ואבטלה במיתון ובהחלמה

המיתון הגדול, שנמשך בין דצמבר 2007 ליוני 2009, נקרא כראוי ממספר סיבות. השפל הכלכלי הארוך ביותר בארה'ב מאז מלחמת העולם השנייה הביא מיליוני אנשים ללא עבודה, שלח את שיעור האבטלה לשיאים של 30 שנה ודחף את האבטלה לטווח הארוך לרמות חסרות תקדים.12

אובדן המשרות בהאטה הכלכלית התרכז ב -12 החודשים האחרונים של המיתון הגדול. ההפסדים היו קשים לכל הקבוצות ילידי ילידי הארץ וילידי חוץ, היספנים ולא היספנים, לבנים, שחורים ואסייתיים. עם זאת, ההתאוששות התקדמה בכיוונים שונים עבור עובדים שונים. בעיקר, מהגרים צברו משרות ואילו הילידים שנולדו המשיכו לחוות אובדן עבודה. יש רק יוצא מן הכלל לאסיה כללית זו של מהגרי מגורים שאבדו מקומות עבודה בהתאוששות, אך עמיתיהם ילידי הארץ צברו משרות בהחלמה.


תעסוקה ואבטלה ילידי חוץ ולידה

כלכלת ארה'ב השילה 5.6 מיליון משרות מהרבעון השני של 2008 לרבעון השני של 2009: 4.5 מיליון משרות לעובדים ילידי הארץ ו -1.1 מיליון משרות לעובדים ילידי חוץ (לוח 1). שיעור העולים שאבד - 18.8% - היה גבוה במקצת משיעור העולים בכוח העבודה - 15.5% ברבעון השני של 2008.13

הצניחה בתעסוקה הביאה לכך שחלק קטן יותר מאוכלוסיית הגיל העובד במדינה הועלה לעבודה. בסך הכל, שיעור התעסוקה ירד מ -62.7% ברבעון השני של 2008 ל -59.7% ברבעון השני של 2009. לפני 2009, הפעם האחרונה ששיעור התעסוקה היה פחות מ- 60% היה ברבעון הראשון של 1986.14גם ילידי הארץ וגם ילידי חוץ חוו ירידות דומות בשיעורי התעסוקה שלהם - מ -62.4% ל -59.3% עבור הילידים שנולדו, ומ -64.5% ל -61.7% עבור ילידי חוץ.

שלא במפתיע, שיעורי האבטלה עלו במהירות משנת 2008 ל 2009. שיעור האבטלה הלאומי עלה מ 5.3% ל 9.2%, ברבעון השני לרבעון השני. השינויים עבור ילידי ילידי הארץ ונולדים זרים היו זהים כמעט, מ -5.3% ל -9.2% עבור הילידים שנולדו ומ -5.2% ל -9.3% עבור ילידי חוץ.

למרות שתוצאת שוק העבודה של עובדים ילידים וזרים בשנה האחרונה למיתון הייתה דומה, חוויותיהם בשנה הראשונה להחלמה היו שונות מאוד. הילידים שנולדו המשיכו לאבד מקומות עבודה, אך המהגרים החלו להפוך את הגאות. למהגרים, אם כן, יש יתרון בראש בהשבת מעמדם בשוק העבודה לרמות שקדמו למיתון.

ביחס לתעסוקה, המשק השיל 543,000 משרות בסך הכל בשנה הראשונה להתאוששות. הפסדים אלה נפלו כולה על עובדים ילידי הארץ, שאיבדו 1.2 מיליון משרות נוספות מהרבעון השני של שנת 2009 ועד הרבעון השני של 2010. כתוצאה מכך, שיעור התעסוקה של הילידים שנולדו המשיך בספירלה כלפי מטה, לרמה של 58.3%. מ -59.3%, ושיעור האבטלה המשיך לטפס, עד 9.7% לעומת 9.2%.


לעומת זאת, עובדים ילידי חוץ צברו 656,000 משרות בין השנים 2009 ל -2010. הגידול בתעסוקה היה מספיק חזק כדי להגביר את שיעור התעסוקה שלהם - מ -61.7% ל -62.3% - והוריד את שיעור האבטלה שלהם - מ -9.3% ל -8.7%. עם זאת, צמיחת המשרות של מהגרים בין השנים 2009 ל -2010 לא הספיקה כדי לפצות על 1.1 מיליון המשרות שאיבדו בשנים 2008 עד 2009.היספנים

ההיספנים חוו נסיגות משמעותיות יותר במיתון מאשר קבוצות אחרות. עבור היספנים ילידי הארץ, ההתאוששות המשיכה לייצר הפסדים שהיו גדולים מהממוצע. עם זאת, היספנים מהגרים, המהווים מחצית מכוח העבודה ילידי חוץ, השיגו רווחים ניכרים בתעסוקה בין השנים 2009 ל -2010.


בין השנים 2008-2009, גם לטינים ילידי הארץ וגם ילידי חוץ חוו ירידות גדולות בתעסוקה ביחס לגודל כוח העבודה שלהם. לטינים ילידי הארץ איבדו 151,000 משרות, ושיעור התעסוקה שלהם ירד בצורה תלולה, מ -61.5% ל -57.1%, או ב -4.4 נקודות אחוז (לוח 2). היספנים המהגרים איבדו 643,000 משרות בין השנים 2008 ל -2009, ושיעור התעסוקה שלהם ירד גם הוא ב -4.4 נקודות אחוז, מ -67.1% ל -62.7%.

שיעור האבטלה של היספנים ילידי חוץ וזרים התרסק ממחסום הדו ספרתי בשנת 2009. אצל שניהם, שיעור האבטלה עלה בכ -5 נקודות אחוז - מ -8.0% ל -12.9% אצל לטינים ילידי הארץ, ומ -5.9% ל 11.0% לטינים עולים.


התעסוקה בקרב לטינים ילידי הארץ המשיכה לרדת במהלך ההתאוששות משנת 2009 ל 2010. הם איבדו 43,000 משרות נוספות, ושיעור התעסוקה שלהם רשם ירידה חדה נוספת, מ -57.1% ל -54.7%. שיעור האבטלה של היספנים ילידי הארץ הגיע ל 14.0% ברבעון השני של 2010.

ההיפך הוכח כנכון לגבי היספנים מהגרים. הם צברו 435,000 משרות מהרבעון השני של 2009 ועד הרבעון השני של 2010. זה היה הרוב של סך 656,000 המשרות שצברו העולים בסך הכל.חֲמֵשׁ עֶשׂרֵהכתוצאה מכך, שיעור התעסוקה של לטינים ילידי חוץ עלה מ -62.7% ל -63.7%, ושיעור האבטלה שלהם ירד מ -11.0% ל -10.1%.

כמו בעבר, ענף הבנייה הוביל את הדרך לספק תעסוקה להיספנים ילידי חוץ - הם צברו 98,000 משרות בענף הבנייה בשנים 2009-2010 (לוח 3). היספנים מהגרים מצאו הזדמנויות עבודה גם בכמה ענפים אחרים. זה כלל 84,000 משרות חדשות בבתי חולים ובשירותי בריאות אחרים, תחום שהצליח בדרך כלל טוב במיתון, ו -70,000 משרות בתחום הסיטונאות והקמעונאות.

עבור היספנים ילידי הארץ, ענף הבנייה היה המקור המוביל לאובדן מקומות עבודה בהחלמה. משרדיהם בענף פחתו ב -133,000 איש משנת 2009 עד 2010. מקורות מובילים אחרים לאובדן מקומות עבודה היו תחבורה ואחסנה ומסחר סיטוני וקמעוני. שני המגזרים האלה הרפו ביחד 92,000 היספנים ילידי הארץ.


לא היספנים

כמו אצל הלטינים, גם הלא היספנים ילידי חוץ הצליחו טוב יותר בשוק העבודה במהלך המיתון וההחלמה. ב -12 החודשים האחרונים של המיתון הגדול, ילדי ילידי הארץ שאינם ילידי הארץ איבדו 4.4 מיליון משרות, שיעור התעסוקה שלהם ירד מ -62.4% ל -59.5% ושיעור האבטלה שלהם עלה מ -5.1% ל -8.9% (לוח 4).

ההפסדים עבור ילידי חוץ שאינם היספנים במיתון היו מעט יותר קלים מאשר ילידי הארץ. גם היספנים ילידי חוץ איבדו מקומות עבודה, בסך הכל 412,000 מהרבעון השני של 2008 לרבעון השני של 2009. עם זאת, הירידה בשיעור התעסוקה שלהם, מ -62.2% ל -60.7%, הייתה צנועה יותר ושיעור האבטלה שלהם עלה. בפחות, מ -4.6% ל -7.6%.

ההתאוששות הייתה חוויה חיובית רק עבור מהגרים שאינם היספנים. תעסוקתם עלתה ב -220,000, שיעור התעסוקה שלהם עלה מ -60.7% ל -60.9%, ושיעור האבטלה שלהם צנח מ -7.6% בשנת 2009 ל -7.4% ב -2010.

ההתאוששות עבור ילידי הארץ שאינם היספנים הביאה רק לכך שהם דיממו פחות משרות מאשר בתקופת המיתון. מהרבעון השני של שנת 2009 לרבעון השני של שנת 2010, ילדי ילידי הארץ שאינם ילידים איבדו 1.2 מיליון משרות ושיעור התעסוקה שלהם צנח שוב, מ -59.5% ל -58.6%. שיעור האבטלה בקרב ילידי ילידי הארץ שאינם ילידים עלה מ -8.9% ל -9.3%.

במהלך ההתאוששות אובדן המשרות של ילידי ילידי הארץ לא התרכזו בשירותי אכילה, שתייה ולינה (529,000 פחות משרות), בנייה (511,000) ותעשייה (208,000) (לוח 5). הפסדים אלה התגברו יותר ויותר על עליות משרות בשירותים חברתיים (149,000 משרות נוספות), שירותי בריאות בבתי חולים ואחרים (145,000) ובמינהל ציבורי (142,000).

בתי חולים ושירותי בריאות אחרים היו גם המקור המוביל להישגים בעבודה עבור אנשים שאינם היספנים ילידי חוץ בהחלמה. הם הוסיפו 89,000 משרות במגזר זה בין השנים 2009 ל -2010, והם גם צברו 58,000 משרות בתחבורה ואחסנה ו -52,000 משרות בשירותים עסקיים מקצועיים ואחרים.

לבנים, שחורים ואסייתים שאינם היספנים

תוצאות שוק העבודה של שחורים היסטוריות פיגרו מאחוריהן עבור קבוצות אחרות. מיתון והתאוששות זו לא היו יוצאי דופן. שחורים היוו 987,000 מתוך 4.8 מיליון המשרות שאבדו לא-היספנים בין השנים 2008-2009 (לוח 6). שיעור האבטלה שלהם עלה מ -9.2% ברבעון השני של 2008 ל -14.9% ברבעון השני של 2009, ושיעור התעסוקה שלהם ירד מ -58.4% ל -53.8%.

החוויה של שחורים בהתאוששות מתואמת גם עם המולד שלהם. שחורים ילידי הארץ איבדו 142,000 משרות נוספות משנת 2009 עד 2010. גם לאחר שנה של התאוששות כלכלית, בקושי מחצית מאוכלוסיית השחורים ילידי הארץ העובדים - 51.4% - הועסקה ברבעון השני של 2010. האבטלה שיעור השחורים ילידי הארץ עלה מ -15.4% ל -16.3%. לעומת זאת, שחורים ילידי חוץ צברו 81,000 משרות בין השנים 2009 ל -2010 וחוו עלייה בשיעור התעסוקה (מ -62.8% ל -66.6%) וירידה בשיעור האבטלה (מ -11.4% ל -10.7%).

לבנים שאינם היספנים הם הקבוצה הגדולה ביותר בכוח העבודה, והם היוו את מרבית המשרות שאבדו בשנים 2008 עד 2009-3.6 מיליון מתוך סך של 5.6 מיליון (לוח 7). עם זאת, במובנים אחרים, המיתון היה פחות חמור מבחינתם. הירידה בשיעור התעסוקה שלהם, מ -63.1% ל -60.6%, הייתה פחותה מקבוצות אחרות, ושיעור האבטלה שלהם, שגדל מ -4.3% ל -7.7%, לא עלה בצורה חדה.

לבנים ילידי חוץ, כמו מהגרים שחורים ולטינים, צברו משרות בהחלמה. למעשה, מספר המשרות שצברו בהחלמה - 214,000 - יותר מכפי שהביא לאובדן של 158,000 משרות משנת 2008 עד 2009. גם שיעור התעסוקה של לבנים ילידי חוץ עלה בהתאוששות, מ -56.3% ל -58.0%. ושיעור האבטלה שלהם צנח מ -7.0% ל -6.3%.

כמו רוב קבוצות ילידות אחרות, גם לבנים ילידי הארץ איבדו מספר משמעותי של מקומות עבודה בהחלמה. 1.2 מיליון המשרות שאיבדו מהרבעון השני של 2009 לרבעון השני של 2010 גרמו לשיעור התעסוקה שלהם לרדת מ -60.8% ל -59.9%. כמו כן, שיעור האבטלה של לבנים ילידי הארץ עלה מ -7.7% בשנת 2009 ל -8.1% ב -2010.

הניסיון בשוק העבודה של אסייתים שונה מזה של אחרים במהלך המיתון וההחלמה. אף על פי שאסייתים ילידי הארץ היו טובים יותר במיתון מאשר אסייתים ילידי חוץ, הם מתאוששים מהר יותר. מהרבעון השני של שנת 2009 לרבעון השני של שנת 2010, אסייתים ילידי הארץ צברו 208,000 משרות, שיעור התעסוקה שלהם עלה מ 55.2% ל 58.6% ושיעור האבטלה שלהם ירד מ 9.9% ל 8.7% (לוח 8).

עם זאת, בשנה הראשונה להחלמה, אסיאתים ילידי חוץ איבדו 102,000 משרות, חוו ירידה נוספת בשיעור התעסוקה שלהם, מ -63.9% ל -61.6%, וראו כי שיעור האבטלה שלהם עולה עוד יותר, מ -6.7% ל -7.0%.