היספנים

דו - לשוניות

תסקיר סקר זה בוחן את השפות שלטינינו דוברים בארצות הברית. מבט מקרוב על אותם לטינים המדברים אנגלית וספרדית כאחד.

הבדלי דור

תסקיר סקר זה בוחן את ההבדלים בדמוגרפיה, בעמדותיהם ובחוויותיהם של בני הדור הראשון, השני והשלישי ומעלה. זה מסתכל גם על 'דור שנה וחצי', אותם לטינים שהגיעו לארצות הברית לפני גיל 10.